Vieme urobiť viac.
Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie zdravotnícke problémy Slovenska. Každoročne na ňu ochorie takmer 4000 pacientov a zomiera viac ako 2000 pacientov. Pri správnej prevencii by pritom bolo možné predísť takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam.

SGS považuje boj proti rakovine hrubého čreva za najvyššiu prioritu verejnej zdravotnej politiky na Slovensku.

SGS oceňuje spustenie organizovaného skríningu rakoviny hrubého čreva v roku 2011, ako aj následné kroky jeho rozvoja, vrátane začiatku pozývacieho skríningu v roku 2019. Zároveň vítame, že podporu skríningu rakoviny hrubého čreva si osvojili všetky relevantné politické sily na Slovensku. Je potešiteľné, že rozbiehajúce sa celospoločenské úsilie už začalo prinášať prvé ovocie vo forme naznačeného poklesu úmrtnosti na toto ochorenie, ktorý evidujeme v posledných rokoch.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa však domnieva, že pre boj s rakovinou hrubého čreva môžeme urobiť oveľa viac. Vyzýva preto na prijatie nasledovných opatrení:

1) Podporovať preventívnu primárnu skríningovú kolonoskopiu ako najúčinnejšiu formu prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách.

V tomto smere je potrebné zabezpečiť úhradu primárnej skríningovej kolonoskopie pre pacientov v rizikových skupinách ako sú pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou, so stavom po odstránených polypoch alebo prekonanej rakovine hrubého čreva a s chronickými črevnými zápalovými ochoreniami v bezlimitnom režime.

2) Odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu.

V tomto smere je kľúčové novelizovať legislatívne požiadavky na vybavenie gastroenterologického pracoviska pre vykonávanie analgosedácie a celkovej anestézie v súlade s klinickou praxou a následne zabezpečiť adekvátnu úhradu kolonoskopie v analgosedácii alebo celkovej anestézii formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

3) Investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť, ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva.

4) Uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách

Vývoj v endoskopii pokročil a mnohé prednádorové aj nádorové lézie (veľké polypy a nádory vo včasných štádiách) je možné odstrániť bez nutnosti operácie, t.j. endoskopicky. Teší nás, že na Slovensku máme pracoviská, ktoré patria medzi európsku špičku v tejto oblasti. Potrebujú však adekvátnu podporu, keďže takéto výkony sú prístrojovo aj finančne náročnejšie. Používa sa špeciálny tenký terapeutický kolonoskop, špeciálny zdravotnícky materiál, pacient musí byť tlmený počas výkonu a výkon trvá dlhšie. Výkony preto vyžadujú výrazne vyššiu úhradu ako bežná diagnostická kolonoskopia či štandardná polypektómia.

Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka. Napriek tomu v mnohých prípadoch ostávajú možnosti skorého záchytu rakoviny hrubého čreva a konečníka ďaleko za svojimi možnosťami. Kolorektálny karcinóm je rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vrátane preventívnej kolonoskopie vyhnúť takmer na 100%. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri zavedení týchto preventívnych opatrení nemuselo vôbec umierať.

Vyzývame Vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne, a ďalšie relevantné inštitúcie, aby tieto požiadavky pomohli urýchlene zaviesť do praxe a pomohli tak vytvoriť dobre fungujúci skríningový mechanizmus na významné zníženie výskytu a úmrtnosti na kolorektálny karcinóm na Slovensku

Vyzývame všetky relevantné politické strany, odborné a spoločenské organizácie, aby sa k tejto výzve pripojili, premietli do svojich programov a následne presadzovali aj v budúcnosti do praxe.

Za Slovenskú gastroenterologickú spoločnosť:

doc. MUDr. Martin Huorka CSc., prezident SGS
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS
MUDr. Boris Pekárek, PhD, predseda onkologickej sekcie SGS
prim. MUDr. Rudolf Hrčka, CSc, predseda pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu SGS
MUDr. Dušan Baláž, predseda prípravného výboru sekcie ambulantných gastroenterológov SGS

Najbližšie podujatia

UEG week
19.10.2019 - 24.10.2019
XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020