Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Sekcie

Sekcie SGS sú odborné orgány SGS za účelom riešenia otázok, ktoré sa týkajú úzkej špecializácie. Schádzajú sa na zhromaždení členov sekcie SGS najmenej jedenkrát ročne. Prvé zhromaždenie členov sekcie SGS zvolá výbor SGS. Sekcie SGS najmä:

  1. riešia odborné a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie,
  2. prijímajú návrhy a stanoviská ktoré predkladajú na schválenie výboru SGS,
  3. plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí výbor SGS.

Členom sekcie SGS sa môže stať ktorýkoľvek člen SGS na základe písomnej žiadosti o členstvo zaslanej sekretariátu SGS. Členstvo v sekciách SGS je bezplatné.

Výbor sekcie SGS má piatich členov, ktorý sú volení jednoduchou väčšinou prítomných členov sekcie na zhromaždení členov sekcie na obdobie štyroch rokov. Členovia sekcie SGS spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu sekcie SGS. Výbor sekcie SGS rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov členov prítomných na hlasovaní.