Stanovisko Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti k rozhodnutiu zdravotných poisťovní neuhrádzať zdravotné ochranné pomôcky pre špecialistov

Aktualizácia (3.6.2020): SGS znovu otvorilo rokovanie s VŠZP, o výsledkoch rokovania s poisťovňou budeme v najbližších dňoch informovať.

Stanovisko (2. 6. 2020)

Po rokovaniach s MZSR a kodifikácii výkonu 68a o použití ochranných osobných pomôcok počas endoskopického výkonu počas pandémie COVID, Slovenská gastroenterologická spoločnosť v uplynulých týždňoch rokovala so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Rokovania so zdravotnou poisťovňou Union hodnotíme priaznivo. ZP Union sa zaviazala uhradiť počas núdzového stavu príplatkový výkon 68a pri každom endoskopickom výkone.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., zaslali po rokovaniach so zástupcami SGS stanovisko aj s ich interpretáciou úhrad výkonu 68a ku kompenzácii použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre gastroenterológov pri endoskopických vyšetreniach a to nasledovne:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.:

Uhrádzanie príplatkového výkonu 68a (príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19) v odôvodnených prípadoch*.

(*1. pacienti, ktorí v triediacom procese neodpovedali na všetky triediace otázky podľa bodu 12* negatívne – t.j. pacienti s podozrením z možnej infekcie SARS.CoV-2, a súčasne klinické situácie, ktoré zodpovedajú bodom 7 a 8, t.j. pacienti, ktorých vyšetrenie/ošetrenie nie je možné odložiť).

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

(doplnenie stanoviska z 29.5.2020):

Úhrada za príplatkový výkon 68a bude:

  1. poskytnutá poistencovi preukázateľne identifikovanému ako pravdepodobný alebo potvrdený prípad COVID-19 v zmysle usmernenia Hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 platného v čase poskytnutia výkonu
  2. hradená z verejného zdravotného poistenia
  3. poskytnutá v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
  4. nie je ju možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Uvedené stanoviská sú bohužiaľ v rozpore s požiadavkou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, ale aj s Metodickým usmernením Hlavného odborníka MZSR pre gastroenterológiu a stanoviskom medzinárodných odborných spoločností k používaniu OOPP počas endoskopických výkonov pri pandémie COVID-19 počas núdzového stavu.

Všetci zdravotnícki pracovníci v prvej línii majú povinnosť počas vysokorizikových výkonov chrániť zdravie seba i pacienta. Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto považuje rozhodnutie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj poisťovne Dôvera, neuhrádzať príplatkový výkon č.68a u všetkých pacientov počas endoskopických výkonov za medicínsky neodôvodnený.

Endoskopické výkony patria k najviac rizikovým z hľadiska šírenia infekcie koronavírusom a v súlade s Metodickým listom Hlavného odborníka MZSR pre gastroenterológiu je ochrana zdravotníckych pracovníkov nevyhnutná. Nakoľko asymptomatickí pacienti môžu rozširovať nákazu, bez adekvátnej ochrany sa endoskopické pracoviská môžu stať ďalším ohniskom nákazy v tejto alebo ďalších vlnách epidémie.

SGS sa v najbližších dňoch pokúsi iniciovať stretnutie s ministerstvom zdravotníctva a prediskutovať vzniknutú situáciu.

Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023