Organizačná štruktúra SGS

Podľa stanov SGS sú jej orgánmi:

  1. valné zhromaždenie členov,
  2. výbor,
  3. prezídium,
  4. kontrolná komisia,
  5. sekcie SGS,
  6. komisie SGS,
  7. sekretariát SGS.

Valné zhromaždenie SGS sa koná minimálne raz ročne, na tomto zhromaždení predstavuje výbor SGS výsledky hospodárenia za uplynulý rok a víziu do budúcna. Zmeny stanov SGS podliehajú hlasovaniu Valným zhromaždením členov. Posledné Valné zhromaždenie sa konalo 20. januára 2015, zápisnicu si môžete prečítať tu. Nasledujúce Valné zhromaždenie sa bude konať v prvý deň Gastrofóra 2016, 20. januára 2016 o 18.45, na Štrbskom Plese, Hotel Patria.

Výbor SGS má trinásť členov volených v korešpondenčných voľbách každé 4 roky. Posledné voľby sa konali v roku 2014, ďalšie volebné obdobie začína v roku 2018. Aktuálne zloženie výboru nájdete v časti Výbor SGS. Výbor sa stretáva na pravidelných zasadaniach, minimálne štyrikrát do roka.

Prezídium SGS tvoria štatutári SGS – prezident a vedecký sekretár. Títo sú volení každým novým výborom SGS, t.j. každé štyri roky.

Kontrolná komisia má za úlohu kontrolovať dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a všeobecne platných predpisov. Členovia kontrolnej komisie sa zúčastňujú zasadaní výboru.

Sekcie SGS sú odborné orgány SGS za účelom riešenia otázok, ktoré sa týkajú úzkej špecializácie. Schádzajú sa na zhromaždení členov sekcie SGS najmenej jedenkrát ročne. Prvé zhromaždenie členov sekcie SGS zvolá výbor SGS. Sekcie SGS najmä riešia odborné a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie, prijímajú návrhy a stanoviská ktoré predkladajú na schválenie výboru SGS, plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí výbor SGS.

Komisie SGS sú poradnými, v určitých prípadoch kontrolnými orgánmi v práci SGS. Výbor SGS zriaďuje komisie podľa aktuálnych potrieb.

Sekretariát SGS zastrešuje organizačno-administratívne aktivity SGS, ktorými ju poverí výbor a štatutári SGS. Kontakt na sekreatariát SGS je uvedený v bočnom paneli stránok.

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2021 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
Prague Endoscopy Days 2022
27.01.2022 - 29.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022