Celiakia

Predseda:

MUDr. Božena Pekárková
GEA s.r.o., Gastroenterologická ambulancia
Starohájska 2
917 01 Trnava
e-mail: pekarkova@mail.t-com.sk

Štatistické údaje o výskyte celiakie na Slovensku

Informácia o aktivitách pracovnej skupiny pre celiakiu pri výbore SGS v roku 2018:

  1. Pravidelne aktualizujeme najnovšie zoznamy bezlepkových surovín a potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia aj množstvové limity na www stránke SGS.
  2. Predseda pracovnej skupiny opakovane pôsobí ako konzultant Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny MZ SR.
  3. V roku 2018 členovia pracovnej skupiny prednášali v rámci vzdelávania celiatikov na celoslovenskej akcii Glutenfree Expo Slovakia na výstavisku v Trenčíne.
  4. V rámci rozšírenia vedomostí o celiakii aj v iných odbornostiach členovia pracovnej skupiny prednášali na celoslovenskej konferencii SSPEV( Slovenská spoločnosť pre enterálnu výživu) v Martine , aj na odborných podujatiach všeobecných lekárov.
  5. Pravidelne prednášame na každoročnom celoslovenskom stretnutí celiatikov na Slovenskej technickej univerzite a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
  6. Každý člen našej pracovnej skupiny odbornými konzultáciami aj prednáškami pomáha rajónnym občianskym združeniam celiatikov.
  7. Členovia pracovnej skupiny okrem prednášok na odborných gastroenterologických podujatiach publikovali články s problematikou celiakie a ochorení vyvolaných lepkom v časopisoch: Gastroenterológia a hepatológia, Gastroenterológia pre prax, International Journal of Celiac Disease, Pediatria.
  8. V rámci kampane „máj, mesiac bez lepku“ sa členovia pracovnej skupiny aktívne angažovali v mediálnej kampani( RTVS, Markíza, printové médiá, časopisy, odborné telefonické konzultácie).

Členovia pracovnej skupiny:

MUDr. Jarmila Kabátová, MUD. Barbora Kadlečková, MUDr. Božena Pekárková, MUDr. Renáta Szépeová , MUDr. Mária Zakuciová.

Dňa 15.3.2019 vypracovala: MUDr.B. Pekárková
predsedkyňa pracovnej skupiny