IBD

Predseda:

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
V. Interná klinika LFUK, Nemocnica Ružinov, UNBA
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
e-mail: martinhuorka@gmail.com

Vznik IBD skupiny sa datuje na rok 2003, zakladajúci členovia a prípravný výbor (bez titulov): Kaščák, Greguš, Zakuciová, Čierna, Huorka, v tom čase predstavitelia pracovísk s najväčšou koncentráciou a skúsenosťou s IBD pacientmi vrátane detskej populácie. V súčasnosti má IBD pracovná skupina vyše 30 členov.

Nutnosť jej zriadenia si vyžiadal osobitý charakter IBD (inflammatory bowel diseases- nešpecifické črevné zápaly). Tieto ochorenia predstavujú závažný zdravotný, aj sociálny problém a ďaleko presahujú rámec všeobecnej gastroenterológie. Zvlášť citlivo a špecificky sa dotýkajú života pacientov, ktorí sú nútení meniť životný štýl a nezriedka aj prostredie v ktorom žijú. Alarmujúci sa stáva ich nárast, na Slovensku sa v súčasnosti odhaduje 10 000-12 000 pacientov s IBD.

Cieľ činnosti IBD skupiny

Primárny cieľ pracovnej skupiny pre IBD je up to date definovanie základných kritérii pre diagnózu IBD, manažment liečby, ktoré vznikli na základe konsenzu. Sekundárne ciele logicky kopírujú realizáciu primárneho a zahŕňajú:

 • dispenzarizáciu pacientov
 • vytvoriť národný register pacientov IBD/ minimálne register pacientov s biologickou liečbou
 • tvorba guidelines pre diagnostiku, liečbu a zvyšný manažment IBD
 • vytvorenie špecializovaných centier pre IBD s možnosťou komplexného riešenia IBD pacientov (zahŕňajúc aj špeciálne situácie- tehotenstvo, laktácia, polymorbídni pacienti...) vrátane biologickej liečby s existenciou úzkej kooperácie
 • doškolovanie v danej problematike formou postgraduálnych podujatí (mladší lekári, lekári z praxe, iné odbornosti...)
 • príprava podujatí v spolupráci so Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, ktoré slúžia k výmene informácii o aktuálnych výsledkoch vedeckého výskumu v IBD oblasti s periódou minimálne 1x ročne
 • zaisťovanie odbornej garancie v IBD problematike
 • vedecko výskumnú činnosť s možnosťou využívania a realizácie grantov
 • medzinárodná spolupráca s dominantnou náväznosťou na ECCO
 • spolupráca s pacientskými organizáciami najmä s Crohn klubom a klubom stomikov za účelom facilitácie kvality života pacientov
 • spolupráca s inými odbormi medicíny najmä s : chirurgia, rádiológia, patológia, pneumológia, gynekológia, reumatológia a dermatológia
 • vytvoriť v spoluprácii s asociáciou sestier a pôrodných asistentiek štatút IBD sestry
 • Stretnutia pracovnej skupiny sa konajú 2x ročne výbor zasadá 3-4x ročne. V rámci „ušetrenia času“ sa stretnutia, najmä výboru konajú v rámci aj iných veĺkých gastroenterologických podujatí.

  Vieme urobiť viac!

  Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

  Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

  26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

  Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

  Viac info »

  Najbližšie podujatia

  Gastrofórum 2023
  18.01.2023 - 21.01.2023
  Prague Endoscopy Days 2023
  26.01.2023 - 28.01.2023
  SIDDS 2023
  08.04.2023 - 10.04.2023