Skríning kolorektálneho karcinómu

Predseda:

prim. MUDr.Rudolf Hrčka, CSc
UN Bratislava , Gastroenterologická klinika SZU
Antolská 11 , 851 07 Bratislava
e-mail: hrcka@pe.unb.sk
web: www.krca.sk

Správa o činnosti pracovnej skupiny – Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku – za rok 2018.

  1. Príprava pilotného projektu populačného skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku pozývacou metódou s odoslaním štandardizovaného imunochemického testu náhodne vybraným poistencom vo veku 50-74 rokov tak, aby táto skupina v počte 20 000 poistencov reprezentovala prirodzenú distribúciu obyvateľstva podľa veku, pohlavia a pomerného zastúpenia pohlaví a vekových skupín v 8 krajov na Slovensku. Skupina musela spĺňať incl. a excl. kritériá odporúčané Európskymi gajdlajnami z roku 2010.
  2. Projekt bol úspešne spustený 1.1. 2019 vďaka úspešnej koordinácii zainteresovaných inštitúcií t.j. MZSR, ZP (VSZP, Dôvera,Union) ,odborných spoločností ( SGS, Onkol. spločnosť, spoločnosti pre VLD) novovytvorenej inštitúcie (NOI- Národný onkologický inštitút) , reklamnej podpory ( Europacolon a Nie rakovine) zainteresovaním masovokomunikačných prostriedkov ( RTVS, Markíza, JOJ, Denníky, odborné časopisy, špecializované magazíny), osobným zaangažovaním sa členov odborných spoločností (prednášky, publikácie, tlačové konferencie, odborné podujatia)
  3. Pokračujúca práca na mechanizme spätnej väzby, ktorá by informovala o dynamike skríningu v prípade, že sa populačný skríning spustí celoplošne.
    Ide o koordináciu medzi databázami zdravotných poisťovní, ktoré sú jedinou databázou poskytujúcou validné informácie o stave skríningu od VLD, gastroenterológov a patológov. Tieto premenné sú organizované cestou NCZI do novovytváranej dátovej vety od každého skrínovaného poistenca tak, aby spĺňali kritériá akceptované na úrovni Európskej únie, čo umožní následne objektívne porovnávanie stavu skríningu KRCa v jednotlivých členských krajinách EU. Termín ukončenia tejto práce je koniec roku 2019.
  4. Paralelne beží program na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vykonávajú skríningové a primárne skríningové kolonoskopie od roku 2012 na Slovensku. Hodnotiaca práca bola tak ako každý rok publikovaná na stránke www.krca.sk a v skrátenej forme bola prezentovaná na Vráblikových dňoch v apr. 2019.
  • Hore uvedené aktivity boli zavŕšením 20 ročnej práce tejto skupiny. Štafetu do budúcna zrejme prevezme NOI, ktorý bude koordinovať skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku pozývacou formou.
  • Koordináciu činnosti certifikovaných kolonoskopických pracovísk by si mala ponechať SGS i naďalej a táto činnosť by mala byť hlavnou náplňou práce tejto pracovnej skupiny.

MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
vedúci pracovnej skupiny v rámci SGS pre skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku

Vieme urobiť viac!

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Viac info »

Najbližšie podujatia

OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2021
10.09.2021 - 12.09.2021
UEG Week Virtual 2021
03.10.2021 - 06.10.2021
Ružgad 2021
05.11.2021 - 06.11.2021
II. Martinský endoskop
18.11.2021 - 19.11.2021
GASTRO 2020 Prague
09.12.2021 - 12.12.2021
Gastrofórum 2022
19.01.2022 - 22.01.2022
ESGE days 2022
28.04.2022 - 01.05.2022