Údaje SGS

Sídlo a poštová adresa

Ing. Romana Ondrušová

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, o.z.
Občianske združenie registrované Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-37879
Zastúpené prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., prezidentom združenia

Sídlo: Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Email: sekretariat@sgssls.sk

IČO: 42254531
DIČ: 2023316856
IČ DPH: SK2023316856
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0047 1136 9056
SWIFT: SUBASKBX

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2024 - SAVE THE DATE
24.01.2024 - 26.01.2024
Prague Endoscopy Days 2024
22.02.2024 - 23.02.2024