Záštita SGS nad podujatím

V súlade so stanovami sa Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť (SGS) zaviazala, že bude iniciovať a sprostredkovávať prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania. Jedným z cieľov práce SGS je zabezpečovať odbornú garanciu kontinuálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii.

Pre naplnenie tohto cieľa SGS ponúka záštitu nad odbornými podujatiami s nižšie uvedenou definíciou a podmienkami.

Definícia

Záštita nad odborným podujatím Slovenskou Gastroenterologickou Spoločnosťou znamená garanciu odbornej kvality dvoch typov odborných podujatí:

 1. Podujatia zamerané na kontinuálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii
 2. Podujatia zamerané na prezentáciu výsledkov originálneho výskumu v gastroenterológii

Podmienky udelenia záštity a povinnosti organizátora podujatia

V prípade podujatia zameraného na kontinuálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v gastroenterológii rozhoduje SGS o udelení záštity na základe nasledujúcich kritérií:

 1. Aktuálnosť nosnej témy/nosných tém podujatia – tak v kontexte svetových trendov ako lokálnych potrieb
 2. Nadväznosť na ostatné podujatia organizované alebo zaštítené SGS v rámci postgraduálneho vzdelávania, osobitne s cieľom predísť prípadnej duplicite tém
 3. Odbornosť a kvalita prednášajúcich
 4. Dodržanie etických noriem – deklarácia konfliktu záujmov prednášajúcimi; v prípade live demonštrácií poskytnutie informovaného súhlasu s vysielaním všetkými vyšetrovanými pacientami

SGS si vyhradzuje právo uložiť organizátorovi podujatia povinnosť na jeho vlastné náklady realizovať hodnotenie podujatia formou anonymného formulára a výsledky tohoto hodnotenia predložiťvýboru SGS. Súčasne má organizátor podujatia povinnosť po skončení podujatia predložiť výboru SGS správu s uvedením počtu zúčastnených, ich zaradenia (lekári s uvedením špecializácie, farmaceuti, sestry, medici, atď). V prípade, že sa definitívny program podujatia líšil od programu predloženého pri žiadosti je potrebné uviesť dôvody zmeny programu.

Organizátor podujatia zodpovedá sám za organizačno-logistické aspekty podujatia.

Záštita SGS sa udeľuje po uhradení procedurálneho poplatku účet SGS a to nasledovne:

 • 500€ za jednodňové podujatie
 • 1000€ za dvojdňové podujatie
 • Odborné podujatia organizované lekármi sú oslobodené od poplatku.
  (ak je organizátorom lekár, alebo lekársky spolok, t.j. nejedná sa o firemné sympózium)

Povinnosti SGS voči organizátorovi podujatia, nad ktorým SGS prevzala záštitu

Výbor SGS sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi odborného podujatia zaštíteného SGS odbornú pomoc pri organizácii podujatia formou poradenstva a v prípade, že ho o to organizátor požiada, poskytnutím aktívnej účasti svojich členov.

Na všetky propagačné a informačné materiály má organizátor právo uvádzať logo SGS s textom ´Podujatie pod záštitou SGS´. Výbor SGS sa zaväzuje propagovať podujatie elektronickou formou prostredníctvom mailovej komunikácie so svojimi členmi a na svojej webstránke.

Procedúra

Žiadateľ o záštitu SGS nad odborným podujatím vyplní online formulár najneskôr 6 týždňov pred konaním podujatia. Súčasťou žiadosti je definitívny odborný program podujatia s presným uvedením prednášajúcich a názvov prednášok. Toto sa nevzťahuje na časť programu uvádzajúcu originálne práce, pokiaľ je táto súčasťou podujatia.

Po obdržaní žiadosti rozhodne výbor SGS o poskytnutí záštity v elektronickom hlasovaní, tak ako je zadefinované v stanovách SGS, najneskôr do dvoch týždňov od obdržania elektronickej žiadosti o záštitu. O výsledku hlasovania bude žiadateľ následne informovaný do 48 hodín od ukončenia hlasovania mailom s prílohou obsahujúcou oficiálne rozhodnutie podpísané prezidentom alebo, v jeho neprítomnosti, vedeckým sekretárom SGS.

Žiadosť o poskytnutie záštity Slovenskou Gastroenterologickou Spoločnosťou nad odborným podujatím

Online formulár
Vieme urobiť viac!

Tlačová konferencia SGS na tému „Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?“

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Viac info »

Najbližšie podujatia

Gastrofórum 2023
18.01.2023 - 21.01.2023
Prague Endoscopy Days 2023
26.01.2023 - 28.01.2023
SIDDS 2023
08.04.2023 - 10.04.2023